Lohi

Lohi

Näätämöjoen lohisaalis jäi vähäiseksi kalastuskaudella 2017

Näätämöjoen lohi­saalis (kg) pyynti­tavoittain Suomen ja Norjan puolella vuosina 1972–2017. Mustalla katkoviivalla on kuvattu vuosien 1972–2016 keski­saalis. Lähde: Luke (Suomi), www.ssb.no ja Neiden fiskefelleskap (Norja). Näätämöjoesta saatiin kalastuskaudella 2017 vain 3840 kilon lohisaalis. Saalis lähes puolittui edellisvuoteen verrattuna (7,2 t) ja oli selvästi pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta reilut […]

Read More
Lohi Yleiset Uutiset

Lohen kalastusta aikaistetaan Pohjanlahdella – säätely perustuu tutkittuun tietoon

Hallitus hyväksyi tänään lohiasetuksen, joka säätelee merialueen kaupallista lohenkalastusta. Lohenkalastuksen ajallinen ja alueellinen säätely säilyy pääosin ennallaan, mutta mukana on myös muutoksia. Lohen kaupallista kalastusta aikaistetaan Pohjanlahdella. Jotta kalastus ei painottuisi liikaa lohen alkuvaellukseen, aikaistetun kalastuskauden aikana saa pyytää enintään 25 prosenttia kunkin kalastajan lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä. Lisäksi kaikki lohet tulee ottaa saaliksi eli lohien […]

Read More
Lohi Yleiset Uutiset

Tenon kalastusta rajoitetaan, jotta joessa riittää lohia myös tulevaisuudessa

Tenon kalastussopimus on etenemässä allekirjoitusvaiheeseen. Hallitus päätti tänään esittää, että tasavallan presidentti valtuuttaisi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion allekirjoittamaan Suomen ja Norjan välisen kalastussopimuksen. Sopimuksesta saatiin neuvottelutulos Suomen ja Norjan välillä kesäkuussa. Jos presidentti antaa valtuutuksen, sopimus allekirjoitetaan huomenna 30.9., jolloin lähtee myös lausunnoille sopimuksen voimaansaattamislaki. Esitys kalastussopimukseksi oli lausunnolla heinäkuun. Esitys keräsi kritiikkiä […]

Read More
Lohi

Lohia ylisiirretään Iijoella

Aikuisten lohien ylisiirrot aloitettiin Iijoella toukokuun lopulla. Tänä vuonna on siirretty jo 15 lohta Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Iijoella on lupa ylisiirtää korkeintaan 300 lohta vuosittain. Iijoella ylisiirtoja on tehty jo vuodesta 2009 lähtien ja tänä vuonna ylitetään todennäköisesti tuhannen ylisiirretyn lohen rajapyykki, mikäli lohta nousee jokeen normaaliin tapaan. Lohien ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen […]

Read More
Lohi

Uhanalaisen järvilohen kalastukseen uusia käytäntöjä

Vuoden alusta voimaan astunut kalastusasetus rauhoittaa rasvaevällisen järvilohen Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä. Myös rasvaeväleikatun järvilohen kalastukseen asetettiin rajoituksia, joilla pyritään turvaamaan heikkojen kantojen tulevaisuus.   Uusi kalastusasetus pyrkii tukemaan uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöalueella äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun järvilohen rasvaevälliset yksilöt ovat kokonaan rauhoitettu ja ne tulee poikkeuksetta vapauttaa takaisin vesistöön. Vapauttamisvelvollisuus koskee myös […]

Read More
Lohi Luonnonvarakeskus

Tenojoelta 78 tonnia lohta – saalis edelleen keskimääräistä pienempi

Paikkakuntalaisten ja kalastusmatkailijoiden lohisaalis (kg) Tenojoen vesistöstä vuosina 1975–2015 Suomessa ja Norjassa. Musta katkoviiva kuvaa pitkän aikavälin (1975–2015) keskisaalista. Kalastuskaudella 2015 Tenojoelta saatiin lohta noin 78 tonnia: Suomen puolelta 43 tonnia ja Norjan puolelta 35 tonnia. Kokonaissaalis väheni molemmissa maissa edellisvuodesta ja oli lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (125 tonnia/vuosi). Suomen puolen […]

Read More
Lohi Luonnonvarakeskus

Näätämöjoelta 6,1 tonnia lohta – saalis edellisvuotta pienempi

Kalastuskaudella 2015 Näätämöjoesta kalastettiin 6 140 kiloa lohta. Saalis väheni viidenneksen edellisvuodesta ja oli lähes 30 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta 2,1 tonnia ja Norjan puolelta 4,0 tonnia. Näätämöjoen Suomen puolen lohisaalis väheni lähes 30 prosenttia vuodesta 2014, mutta oli edelleen hieman pitkän aikavälin keskisaalista (2,0 t) suurempi. […]

Read More
Lohi

Lohta nousi Tornion- ja Simojokeen edellisvuotta vähemmän

Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi kesän 2015 seurannoissa Tornionjoessa lähes 60 000 ja Simojoessa lähes 3000 kudulle nousevaa lohta. Lohimäärät olivat selvästi pienempiä kuin lohennousun huippuvuonna 2014, mutta samansuuruisia kuin vuosina 2012–2013. Tornion- ja Simojoen lohikannat säilyvät vahvoina, mikäli viime kesänä nousseiden lohien lisääntyminen onnistuu hyvin. Lohen kutuvaellus jokiin käynnistyi voimakkaana ja ensimmäisten viikkojen aikana havaittiin suurempia […]

Read More
Kuha Lohi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Kuhan- ja lohenkalastuksen säätelyä ei saa heikentää uusittavassa kalastusasetuksessa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut tiedosta, jonka mukaan kuhan alamittoja tullaan laskemaan ja lohen vapaa-ajankalastuksen säätelyä heikentämään maa- ja metsätalousministeriön kalastusasetuksen valmistelussa. Vapaa-ajankalastajat kiirehtivät kalastusasetuksen antamista keväällä lausunnolla olleen luonnoksen pohjalta ja ilman tietoon tulleita heikennysesityksiä. Tehokas tiedottaminen uusitusta kalastuslaista ja -asetuksesta voidaan toteuttaa vain, jos tieto asetuksen sisällöstä on riittävän aikaisin käytettävissä. Keväällä […]

Read More
Lohi

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohenkalastus keskeytetään 24.7. alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö kieltää lohen kaupallisen kalastuksen Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä (ICES osa-alueet 22–31), koska lohen kalastuskiintiö on täyttymässä. Kieltoalue kattaa mm. Perämeren, Selkämeren, Saaristomeren ja Ahvenanmeren. Suomenlahdella lohenkalastus voi jatkua. EU:n asettama lohen kalastuskiintiö Suomelle Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden alueella on tänä vuonna yhteensä 28 787 lohta. Elinkeinokalatalouden saalisrekisteriin oli 21.7.2015 mennessä tallennettu […]

Read More