Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän esiselvitys Tornionjoella ja Tenojoella

Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän selvitys Tor_2014-05-23_15-12-17

Lapin ELY-keskus on tehnyt esiselvityksen saaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksen säätelyjärjestelmän soveltuvuudesta Tornionjoen ja Tenojoen lohenkalastukseen.

Nykyisin Tornionjoen ja Tenojoen kalastuksen säätelyssä pääasiallinen menetelmä on kalastusajan rajoittaminen. Lohikannan verotus kalastusaikaa säätelemällä riippuu kuitenkin monista hallitsemattomista tekijöistä, kuten kalastajamääristä, pyyntiolosuhteista ja kalojen syöntihalukkuudesta.

Kiintiösäätelyssä arvioidaan etukäteen lohikannan tilan perusteella, kuinka suuren kalastuksen kanta kestää. Kalastaja saa ottaa saaliikseen vain luvan salliman lukumäärän kaloja, joista on pidettävä saalispäiväkirjaa. Valvonnan tehostamiseksi saaliskalat voidaan myös merkitä kalastusluvan mukana annettavilla merkeillä. Kalastajalla ei saa tällöin olla hallussaan merkitsemätöntä kalaa.

Aikasäätelyyn verrattuna kiintiösääntelyssä lohimäärä voidaan mitoittaa kannan vaihteluiden mukaan ja säädellä kalastuspainetta alueellisesti ja ajallisesti. Esimerkiksi Tenojoen eräiden sivuhaarojen uhanalaisia lohikantoja voitaisiin suojella antamalla alueelle vain pieni saaliskiintiö. Ajallisella kiintiöllä voidaan säästää vaikkapa kutunousun alussa jokeen pyrkiviä lohia. Kiintiöintijärjestelmän avulla saalis voidaan jakaa hallitusti eri pyyntialueiden, kalastajaryhmien ja pyyntimuotojen kesken.

Tornionjoella tarkasteltiin kalastajakohtaisen kausikiintiön soveltuvuutta. Kausikiintiö tasaisi kalastajakohtaisia saaliita, mikä saatettaisiin nähdä oikeudenmukaisempana lohiresurssin jakona kuin rajoittamaton saaliin ottaminen.

Tenojoella tarkasteltiin kiintiöinnin järjestämistä kalastusoikeuden omistajuuden pohjalta. Kiintiö voitaisiin jakaa vesialueen omistajuuden perusteella. Kalastusoikeuden haltijoiden suuri määrä ja useiden omistusmuotojen rinnakkainen esiintyminen tekisi kiintiön jaon kuitenkin haasteelliseksi. Kiintiösäätelyn onnistuminen vaatisi kiintiön yhteishallintaa ja kaikkien osapuolten sitoutumista säätelyjärjestelmään.

Esiselvityksen tulokset palvelevat kalastuksen säätelyn ja lupajärjestelmien jatkokehittämistä Tornionjoella ja Tenojoella.

Hankkeen loppuraportti (pdf, 1,34 Mt)