Energiateollisuus kansallisesta Itämeren lohi- ja meritaimenstrategiasta: Kalakannoista huolehdittava monipuolisin keinoin

Itämeren lohi- ja meritaimenkalakannoista täytyy huolehtia monipuolisesti – kalatiet eivät ainoana keinona riitä palauttamaan vaelluskalakantoja. Kalakantojen tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä monen osapuolen kesken, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala.

Uusimpien tutkimusten perusteella kalakantojen palauttamisessa on tärkeintä huomioida vaelluskalojen koko elinkierto ja kaikkien mahdollisten parannustoimien käyttötarve. Kaikkiin elinkaaren vaiheisiin tarvitaan eloonjäämistä parantavia toimia, ei ainoastaan jokivaellukseen ja lisääntymiseen.

– Rakennetuissa joissa tulisi tapauskohtaisesti miettiä, mikä keinovalikoima johtaa parhaaseen lopputulokseen, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala.

Kalateihin kohdistuu osin kohtuuttoman suuria odotuksia

Valtioneuvosto hyväksyi viime vuonna kalatiestrategian, jossa käsitellään monipuolisesti vaelluskalojen elinolojen parantamista. Kalatiestrategian kärkikohdeluettelon kohteista valtaosaa voitaneen edistää. Samalla tulee kuitenkin muistaa, että yhteiskunta tarvitsee sähköntuotannossa yhä enemmän säätövoimaa, jolloin vesivoimalaitosten käyttöä on voitava jatkossakin ajoittaa sähköntarpeen mukaan.

Kalatiehankkeiden onnistuminen edellyttää, että hankkeet vaiheistetaan, ja ensimmäisistä kalateistä saatavaa tietoa hyödynnetään seuraavia toteutuspäätöksiä tehtäessä. Lisäksi joki- tai vesistökohtaisesti tarvitaan kokonaissuunnitelma ja vastuunjako rahoituksesta, rakentamisesta sekä kalateiden käytöstä ja kunnossapidosta. Tarvitaan kaikki näkökulmat huomioivia kokonaisratkaisuja kalliiden osaratkaisuiden sijaan.

– Tutkimus on osoittanut, että vaelluskalakannat eivät palaudu yksinomaan kalateitä rakentamalla. Lisäksi tarvitaan huomattavia kalastuksen rajoituksia, niin merellä kuin jokivarsilla, sekä tuki-istutuksia. Myös muiden vaihtoehtojen, kuten kalojen kiinnioton ja siirtämisen toimivuutta tulisi kokeilla kalojen kutualueille pääsyn turvaamisessa, Kati Takala toteaa.

Näillä keinoilla saataisiin myös arvokasta tietoa poikasten lisääntymismahdollisuuksista kussakin joessa ilman kalatien rakentamista.

Istutusvelvoitteiden muuttaminen maksuiksi tai muiksi velvoitteiksi on mahdollista

Vesivoimayhtiöiden osuuteen vaelluskalakantojen hoidossa on jo pitkään pääasiallisesti kuulunut vaellusikäisten poikasten istutuksista huolehtiminen. Istutusvelvoitteet ovat mittavia sekä lohen, meritaimenen että muiden kalojen osalta. Uusi strategia edellyttää jatkossa, että istukkaat merkitään rasvaeväleikkauksella. Tämä lisää merkittävästi yhtiöiden vuotuista työtä.

Istutusvelvoitteet ja kalatalousmaksut on asetettu kompensoimaan niitä haittoja, joita vesivoiman rakentamisesta on aiheutunut kalastolle ja kalastukselle. Mielestämme istutusvelvoitteiden muuttamisesta vaikka samantasoisiksi kalatalousmaksuiksi tai kalatievelvoitteeksi voisi joissain tapauksissa keskustella. Muutoshankkeisiin on kuitenkin syytä ryhtyä vain silloin, kun kaikki asianosaiset kannattavat muutosta.

Tutkimusta vaelluskalojen koko elinkaaresta tarvitaan edelleen. Energiateollisuus ry on jatkossakin mukana alan tutkimushankkeissa.