Lapin ELY-keskus: Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän selvitys Tornionjoella ja Tenojella

Lapin ELY-keskus selvittää saaliin kiintiöintiin ja merkintään perustuvan kalastuksensäätelyn soveltuvuutta lohenkalastuksessa Tornionjoella ja Tenojoella. Esiselvityksessä tarkastellaan saaliin ajallisen ja alueellisen kiintiöinnin vaihtoehtoja sekä vaikutuksia vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja perinnekalastuksen harjoittamiseen.

Tornionjoki on Itämeren ja Tenojoki Pohjois-Atlantin merkittävin lohijoki. Tenojoen suuressa jokisysteemissä esiintyy useita osakantoja. Pyynti kohdistuu summittaisesti sekä vahvoihin että heikkoihin lohikantoihin, jolloin kalastusta on vaikea mitoittaa kestävästi eri kantojen tila huomioon ottaen. Tällainen sekakantakalastus on vahingollista erityisesti heikoille ja uhanalaisille kannoille.

Nykyisellä jokialueiden kalastuksensäätelyjärjestelmällä, joka pääosin perustuu kalastusajan säätelyyn, ei voida tehokkaasti säädellä kalastuspainetta tai sen alueellista tai ajallista kohdentumista. Kiintiösäätelyllä voitaisiin mitoittaa pyydystettävä kalamäärä lohikannan vaihteluiden mukaan. Säätelyssä voidaan ottaa huomioon eri lohikantojen eriaikaiset nousuajankohdat sekä kohdentaa kalastusta eri paikkoihin ja aikoihin. Kiintiöintijärjestelmän avulla saalis voitaisiin jakaa hallitusti eri pyyntialueiden, kalastajaryhmien ja pyyntimuotojen kesken.

Hanketta hallinnoi Lapin ELY-keskus ja sen ohjausryhmässä on maa- ja metsätalousministeriön, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsähallituksen, Lapin liiton ja Lapin ELY-keskuksen edustus.