VAPAA-AJANKALASTAJAT OVAT PETTYNEITÄ KALASTUSLAKIESITYKSEEN

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytymätön esitykseen kalastuslain uudistamisesta. Se kaventaa eläkeikäisten yleiskalastusoikeuksia, eikä tarjoa riittäviä työkaluja, joilla kestävä kalastus ja uhanalaisten kalakantojen elpyminen toteutetaan. SVK on tyytyväinen, että kansainvälisesti laajasti harrastettu kelaonginta on määritetty laissa vapaaksi jokamiehenoikeudeksi.

Esitys lain voimaan tulon jälkeen 65 vuotta täyttävien maksuttomien yleiskalastusoikeuksien poistamisesta vähentää ikääntyneiden ihmisten kalastusharrastusta ja sen myönteisiä vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Kansantaloudellisesti esitys on järjetön; lisääntyvät terveyden ja sairaudenhoitokustannukset ylittävät moninkertaisesti eläkeläisiltä vuosittain kerättävät 2,5-3 miljoonan euron kalastonhoitomaksut.

Lakiuudistuksen valmistelussa todettiin, että vetouistelun lupajärjestelmä vaatii parantamista. 350 000 vetouistelijan lupaongelmat olisi voitu ratkaista maksullisella yleiskalastusoikeudella, joka olisi antanut mahdollisuuden eri maksusta käyttää enintään kahta lisävapaa vetouistelussa. Näiden lupien avulla olisi saatu kerättyä samat lupatulot, jotka nyt on suunniteltu kerättäväksi eläkeläisiltä.

SVK on tyytyväinen heittokalastukseen sopivan kelaonginnan muuttamisesta maksuttomaksi jokamiesoikeudeksi. Se monipuolistaa ongintaa ja lisää rehevöityneiden vesien ylitiheiden särkikalakantojen kalastusta.

Esityksen suurin heikkous on verkkokalastuksen säätelyssä. SVK:n esittämä vaatimus vapaa-ajankalastajalle sallitusta enimmäisverkkomäärästä – enintään neljä verkkoa – sai laajaa kannatusta kalastusalan toimijoiden ja kalastuksen harrastajien keskuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaan lakiuudistukseen on kuitenkin enimmäismääräksi kahdeksan verkkoa. Niin suurten verkkomäärien käytön salliminen ei edistä kalakantojen kestävää käyttöä. Sen sijaan se edesauttaa harmaan kalatalouden mahdollisuuksia, kun siihen liitetään vielä lakiin kirjattu vapaa-ajankalastajan mahdollisuus myydä kalasaalistaan. SVK:n mielestä vapaa-ajankalastajalla ei tule olla oikeutta myydä pyytämäänsä kalaa.