Kalataloudelliset kunnostukset Lapissa kesällä 2015

Lapin ELY-keskus suorittaa kalataloudellisia kunnostuksia tämän kesän aikana Pellon Miekojärveen laskevilla Aalisjoella, Konttajoella, Luomalanjoella, Alposjoella ja Ylisellä Alposjoella. Lisäksi Lapin ELY-keskus suorittaa kalataloudellisia kunnostuksia levittämällä kutusoraa Posion Kitkajärveen laskevilla Tolvanjoella, Suonnanjoella ja Kirintöjoella Sekä Ranuan Simojärveen laskevalla Impiönjoella.

Virtavesien kalataloudellisella kunnostamisella pyritään palauttamaan uiton vuoksi peratut virta-alueet lähemmäksi niiden luontaista tilaansa. Kunnostuksissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös muut vesistön virkistyskäyttömuodot.

Ylitornion Sirkkakosken Kylätalolla on torstaina 4.6 alkaen klo 17.00 avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään tulevan kesän kunnostuksia Miekojärven alueella. Miekojärven alueen jokien kunnostamisen yhteistyökumppaneina ovat; Ylitornion ja Pellon kunnat sekä Metsähallitus. Miekojärveen laskevia Aalisjokea, Konttajokea, Luomalanjokea, Alposjokea ja Ylistä Alposjokea on tarkoitus kunnostaa yhteensä noin 7,2 km:n matkalta. Kunnostettavia virta-alueita on 22 kappaletta ja niiden pinta-ala on nykyisin noin 6,3 hehtaaria. Joet on aikoinaan perattu puutavaran uiton helpottamiseksi. Jokiuomassa olleita kiviä on siirretty rannoille ja uomaa on muotoiltu ja muutettu rakentamalla jokiin suisteita. Lisäksi jokien luonnontilaa ovat muuttaneet valuma-alueilla tehdyt metsäauraukset ja ojitukset.

Kalataloudellisesta kunnostamisesta hyötyy kunnostettavan kohteen taimenkanta, jonka luontaisen lisääntymisen ja poikastuotannon edellytykset paranevat huomattavasti kunnostusten myötä. Virta-alueiden kunnostuksista hyötyy myös alueen harjuskanta. Lisäksi kunnostukset mahdollistavat vesieliöstön monimuotoisuuden lisääntymisen kunnostetuilla alueilla.

Miekojärven suurimman vedenomistajan Metsähallituksen kalatalousstrategiana on, kalastuslain hengen mukaisesti, kalaistutusten vähentäminen ja kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistäminen. Miekojärveen laskevien jokien kunnostaminen tukee siten myös Metsähallituksen kalatalousstrategian toteutumista. Kunnostetut virta-alueet tarkastetaan 2–3 vuoden kuluttua kunnostamisesta. Tarvittavat täydennyskunnostukset tehdään mahdollisimman pian tarkastusten jälkeen.

Tänä kesänä työt aloitetaan kutusoraistuksilla Simojärveen laskevalla Impiönjoella ja Kitkaan laskevilla joilla alustavasti viikolla 29. Kutusoraistukset suoritetaan metsätraktoria käyttäen. Varsinaiset virtavesien kunnostustyöt toteutetaan kaivinkoneella.