Ahventen elohopeapitoisuuksissa suuria eroja Uudenmaan järvillä

elohopeakala

Kuva: Tero Taponen

Uudenmaan jokivesistöissä ja rannikolla ahventen elohopeapitoisuudet ovat pääsääntöisesti matalia. Sen sijaan järvissä pitoisuudet vaihtelevat suuresti. Erot järvien välillä ovat jopa kymmenkertaisia.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut tietoa ahventen elohopeapitoisuuksista erityyppisissä vesistöissä vuosien 2010-2014 ajalta.

“Saimme runsaasti ahvenia tutkittaviksi kalastuksen harrastajilta, ammattikalastajilta, kalatutkijoilta, vesiensuojeluyhdistyksiltä ja erilaisten vesistötarkkailujen toteuttajilta. Lisäksi kokosimme tietoa aikaisemmista mittauksista ja tutkimuksista”, ylitarkastaja Jaana Marttila kertoo. Tietoa kertyi Uudeltamaalta 16 rannikkoalueelta, viideltä joelta sekä 37 järveltä.

Ahventen kylkilihaksesta mitattuja pitoisuuksia verrattiin elohopean ns. ympäristönlaatunormiin, joka erityyppisillä vesistöillä vaihtelee välillä 0,20 – 0,25 mg/kg kalan tuorepainoa kohti laskettuna. Laatunormi koskee 15-20 cm pitkiä ahvenia.

Jokivesistöissä ja rannikolla kalojen keskimääräiset elohopeapitoisuudet eivät ylittäneet normia. Järvillä ahventen elohopeapitoisuudet olivat pienimmillään alle 0,10 mg/kg ja suurimmillaan lähes 1,0 mg/kg. Enimmäkseen elohopeapitoisuudet jäivät myös järvillä laatunormia pienemmiksi, mutta 11 järvellä taso ylittyi. Suurimmat pitoisuudet mitattiin humuspitoisten järvien sekä kirkasvetisten, happamien latvajärvien kaloista.

elohopea_mitatut

Elohopea vaikuttaa vesistöjen tilaan

Ahventen elohopeapitoisuuksista saatuja tietoja käytettiin vuonna 2015 valmistuneessa vesien kemiallisen tilan luokittelussa. Luokittelussa koottiin tietoa erilaisten haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintymistä vesistöissä.

“Tulokset kattavat toistaiseksi vain pienen osan Uudenmaan vesistöistä. Pyrimmekin jatkamaan ahventen elohopeapitoisuuksien selvityksiä tulevina vuosina”, Jaana Marttila toteaa.

ELY-keskus seuraa myös vesistöjen ekologista tilaa, mikä pitää sisällään veden laatua, vesikasvillisuutta, kasviplanktonia, vesistöjen pohjaeläimiä ja kalakantoja koskevaa tietoa.