matrioshka-maidan

Venäjän Tiedeakatemian Sosiologian instituutin tekemän laajan tutkimuksen mukaan keskiluokkaan kuuluu nyt 42 % väestöstä eli noin 60 milj. henkeä. Edellisessä vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa keskiluokan osuus väestöstä oli 29 %. Keskiluokkaan kuuluminen määritellään tulojen ja varallisuuden, koulutuksen, työn laadun sekä henkilön oman arvion mukaan. Venäjän yhteiskunnan ominaispiirteiden vuoksi kriteerit poikkeavat länsimaissa käytetyistä, joissa korostetaan enemmän sosiaalisia ja kulttuurillisia tekijöitä. Länsimaissa käytettyjen määritelmien mukaan keskiluokan osuus on Venäjällä 20–30 %.

Sosiologian instituutin tutkimuksen mukaan runsaat puolet keskiluokasta on viranhaltijoita, muita julkisen sektorin työntekijöitä sekä valtionyhtiöiden työntekijöitä. Julkisen sektorin työntekijöiden suuri osuus selittyy osaksi sillä, että Venäjällä julkinen sektori työllistää suhteellisesti enemmän ihmisiä kuin länsimaissa. Lisäksi julkisen sektorin palkkoja on korotettu huomattavasti viime vuosina.

Keskiluokkaisen perheen tulot ovat keskimäärin runsaat 800 euroa kuukaudessa henkeä kohden. Korkeakoulutausta on 65 prosentilla keskiluokasta. Miljoonakaupunkien asukkaista hieman yli puolet kuuluu keskiluokkaan.

Venäläisen keskiluokan yksi erityispiirre on, että sen edustajista vain pieni osa, noin 15 %, kehittää itseään ammatillisesti. Osuus on viimeisten 10 vuoden aikana supistunut puolella, ja se on huomattavasti pienempi kuin länsimaissa. Tämä selittyy ainakin osaksi motivaation puutteella, sillä mahdollisuudet ammatilliseen etenemiseen lisäkoulutuksen avulla ovat viime vuosina pienentyneet. Motivaatiota huonontaa myös se, että erityisesti johtavassa asemassa olevat työntekijät ovat kokeneet vaikutusmahdollisuuksiensa työpaikalla heikentyneen selvästi.