Deposit Photos, Curated Collection. Public Domain

Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen syytteeseenpanosta vastaava kansainvälinen keskus (ICPA) aloitti tänään työnsä Haagissa Alankomaissa. Keskus toimii EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön viraston Eurojustin yhteydessä. Keskus ottaa keskeisen roolin Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan tutkinnassa ja tulevien oikeudenkäyntien valmistelussa. Se tukee ja tehostaa eri tahoilla tehtävää tutkintaa ja edistää sodan aikana kerättyjen todisteiden vaihtoa ja analysointia.

Euroopan komission tuella perustetun keskuksen syyttäjäkunta koostuu kansallisista syyttäjistä, jotka on valittu aiemmin perustetun yhteisen tutkintaryhmän jäsenistöstä. Syyttäjäkeskuksen ja tutkintaryhmän työt linkittyvät toisiinsa. Näin asiantuntijat voivat tehokkaasti tehdä yhteistyötä, jakaa todisteita ja sopia yhteisistä toimintatavoista.

Eurojust antaa keskukselle operatiivista, oikeudellista, taloudellista ja logistista tukea. Sen avulla voidaan esimerkiksi tallentaa ja analysoida todisteita, joita voidaan myöhemmin käyttää oikeudenkäynneissä kansallisissa tai kansainvälisissä tuomioistuimissa, hyökkäysrikoksen käsittelyä varten mahdollisesti perustettavassa tuomioistuimessa tai kansainvälisessä rikostuomioistuimessa sen käsitellessä lainkäyttövaltaansa kuuluvia rikoksia.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa seuraavaa: ”Venäjän hyökkäys aiheuttaa Ukrainassa edelleen päivittäin sanoinkuvaamatonta tuhoa. Toistuvat uutiset tahallisista lapsiin ja muuhun siviiliväestöön kohdistetuista iskuista kertovat julmuudesta ja hirmuteoista, joita Putin toteuttaa Euroopan maaperällä. Venäjän kansainvälisistä rikoksista kertyy todisteita yhä enemmän. Uusi kansainvälinen syyttäjäkeskus on tärkeässä roolissa: sen tehtävänä on varmistaa, että syylliset – myös hyökkäysrikokseen syyllistyneet – joutuvat oikeuden eteen. Emme jätä kiveäkään kääntämättä, ennen kuin Putin ja hänen liittolaisensa on saatettu vastuuseen teoistaan.”

Seuraavat vaiheet

Syyttäjäkeskuksen työ alkaa tänään. Eurojust varmistaa yhteistyössä Euroopan komission ja yhteisen tutkintaryhmän jäsenten kanssa, että keskus voi tukea kansallisten viranomaisten työtä parhaalla mahdollisella tavalla.

Taustaa

Kansainvälisellä rikostuomioistuimella (ICC) on toimivalta nostaa syytteitä kaikkein vakavimmista kansainvälisistä rikoksista (joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja hyökkäysrikokset). Se ei kuitenkaan voi tällä haavaa asettaa Venäjää syytteeseen hyökkäysrikoksesta, koska Venäjä ei ole ICC:n sopimusvaltio. Asian korjaamiseksi Euroopan komissio esitti marraskuussa 2022 EU:n jäsenmaille toimintavaihtoehtoja, joiden avulla Ukrainassa tehtyjen rikosten tekijät voitaisiin saattaa kaikilta osiin edesvastuuseen. Tässä yhteydessä tarkasteltiin mahdollisuutta perustaa eräänlainen vastuuvelvollisuusmekanismi, joka mahdollistaisi hyökkäysrikoksen tekijöiden syytteeseenpanon.

Samalla kun keskusteluja jatketaan muun muassa erityistuomioistuimen perustamista käsittelevässä ydinryhmässä, on tärkeää varmistaa, että rikoksista kerätään ja tallennetaan perusteelliset todisteet ja että rikostutkinta voidaan aloittaa nykyisen oikeudellisen kehyksen puitteissa.

Syyttäjäkeskuksen keräämiä todisteita voidaan mahdollisesti käyttää muissa yhteyksissä esimerkiksi kansallisissa ja kansainvälisissä tuomioistuimissa, kuten ICC:ssä sen toimivaltaan kuuluvissa rikosprosesseissa ja hyökkäysrikosta käsittelevässä erityistuomioistuimessa, jos sellainen perustetaan.

Syyttäjäkeskukseen kuuluvien yhteisen tutkintakeskuksen syyttäjien on määrä työskennellä Eurojustin yhteydessä, jotta he voivat tehdä säännöllistä yhteistyötä Eurojustin kanssa. Syyttäjiä avustavat Eurojustin juridiikan ja rikosanalyysin asiantuntijat. Todisteet voidaan tallentaa turvallisesti Eurojustin ylläpitämään kansainväliseen rikosaineistotietokantaan, joka perustettiin muutetun Eurojust-asetuksen nojalla.