Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Kalakummit ovat kalastusharrastuksen tukipilareita

kalakummitiedote_2018os_svk

Kolme nuorta kalastajaa lähdössä SVK:n järjestämälle kalareissulle. Taustalla tukea ja turvaa tarjoamassa kalakummi Peltsi ja kalastusopas Haukikoira. Kuva: Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK).

Madon laittaminen koukkuun, uistimen sitominen siimaan, saaliskalan perkaaminen ja niin edelleen. Tämä on lista monista kalastuksen perustaidoista, jotka eivät nykypäivänä ole enää itsestään selvyyksiä.  Monet lapset ja nuoret eivät pääse kokemaan kalastuksen riemua, koska kodeista ei enää löydy osaavia opastajia auttamaan harrastuksen alkumetreillä. Onneksi on kalakummeja, jotka siirtävät kalastuksen tietoja ja taitoja niitä kaipaaville.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) nuorisotyöhön on kuulunut 20 vuoden ajan kalakummien koulutus. Kummien järjestämät koulukäynnit, kerhot, leirit sekä erilaiset tapahtumat ovat keränneet satojatuhansia lapsia ja nuoria kokeilemaan kalastusta. Varhaisessa iässä saadut positiiviset kalastuskokemukset jäävät myös yleensä kytemään niin, että joko heti taikka vuosien päästä kiinnostus harrastusta kohtaan vahvistuu.

Kalakummit ovat tavallisia kalastuksenharrastajia, vähän niin kuin Peltsi

Kalakummit ovat kalastusharrastuksen aktiiveja, jotka välittävät tietojaan ja taitojaan uusille sukupolville. Vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan suurin palkkio on lapsilta ja nuorilta saatava välitön palaute positiivisesta kalastuskokemuksesta. Yhteiset kalastuskokemukset toimivat samalla erinomaisina sillanrakentajia eri ikäryhmien välille.
Mahdollisuus välittää kalastuksen ilosanomaa saa myös kalastuksen monitoimimiehen Mikko Peltolantoimimaan kalakummin roolissa.
”Lapsen vilpitön ilo elämänsä ensimmäisestä kunnon kalasta on unohtumaton kokemus lapsen lisäksi myös itselle. Sen kokemuksen haluaa saada uudestaan ja uudestaan”, hehkuttaa Mikko ”Peltsi” Peltola ja kannustaa muitakin kalastajia toimimaan samoin.

Kummitoimintaan mukaan

Kalakummitoiminnan lisäksi on SVK:n nuorisotoiminnan paikallisiksi vetureiksi palkattu kalastusohjaajia. Kalastajan kokemuksella karaistuneista apukäsistä on silti paikoin pulaa. Esimerkiksi koulut hyödyntävät uudistetun opetussuunnitelman kannustamana kalastusta aktiivisesti osana perusopetusta.

SVK järjestää toukokuussa useita kalakummikoulutuksia, jotka ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Koulutukseen osallistuminen ei velvoita toimimaan kalakummina. Tarkemmat tiedot koulutuksista ja niihin ilmoittautumisesta osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/kummikoulutukset.

Kalastusvälineiden puhtaudesta huolehdittava tarkasti IHN-virustaudin esiintymisalueilla

fishing-at-sea

Kalastuskausi alkaa nyt kevään edetessä. Siianonkijat ja muut kalastajat alkavat liikkua kalastuspaikoilla yhä enemmän. Viime marraskuussa Suomessa todettiin ensi kertaa kalanviljelylaitoksen kirjolohissa IHN-tautitartunta. Taudin esiintymisalueilla kalastajien on erittäin tärkeää ottaa huomioon Eviran ohjeet kalastusvälineiden käsittelystä.

IHN on tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio, joka on lohikalojen virustauti. Virus voi myös tarttua muihin kalalajeihin, esimerkiksi särkikaloihin. Ihmiselle tai muille tasalämpöisille eläimille tauti ei aiheuta terveysvaaraa. IHN aiheuttaa kuolleisuutta yleensä alle kahden kuukauden ikäisillä kaloilla. Tauti leviää sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä. IHN-taudista voi lukea tarkemmin Eviran sivuilta https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/.

IHN-tautia saattaa esiintyä luonnonkaloissa erityisesti Vatungin edustan merialueella sekä Kymijoen vesistöalueella sijaitsevilla Nilakan ja Virmasveden alueilla, Kaavin ja Juukan kunnissa sijaitsevalla Saarijärven vesialueella sekä Nurmeksessa Pielisen pohjoisosassa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Kalatalouden Keskusliitto muistuttavat, että taudin leviämisen ehkäisemiseksi edellä mainituilla alueilla kalastajien tulee käsitellä kaloihin kosketuksissa olleet kalastusvälineet ja kalusto kuivaamalla, kuumalla tai desinfioimalla. Välineet tulee ennen toimenpiteitä puhdistaa mekaanisesti, niin ettei niissä ole näkyvissä kalan tai syötin jäänteitä tai likaa. Tarkemmat ohjeet kalastusvälineiden ja kaluston käsittelystä saa Eviran sivuilta https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ohjeita-kalastajille/. Sivustolla on tulostettavat ohjeet, joita pyydetään toimittamaan luvanmyyntipisteisiin alueilla, joilla IHN-tautia esiintyy.

Kuolleita kaloja tai niiden perkeitä ei saa jättää jäälle tai rannalle, vaan ne tulee hävittää asianmukaisesti biojätteen tai sekajätteen mukana, kalat voidaan myös haudata maahan.

 

Harjuksen kevätrauhoitus alkaa 1. huhtikuuta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva: Petter Nissén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Uusittu kalastusasetus kieltää kaiken harjuksen kalastuksen sisävesissä 1.4. – 31.5. lähes koko maassa. Sisävesissä leveyspiirin 67 pohjoispuolella harjusta saa kalastaa edelleen myös keväällä. Meressä harjus on rauhoitettu ympäri vuoden.

Muista kotoisista lohikaloistamme poiketen harjuksen kutuaika ajoittuu kevääseen. Uusitun kalastusasetuksen mukainen kevätrauhoitus eteläisillä sisävesillä pyrkii turvaamaan lisääntymisrauhan paikoin heikoille harjuskannoille. Lajia tavataan virtavesien lisäksi useissa järvissä sekä meressä Pohjanlahdella. Merikutuinen harjus on äärimmäisen uhanalainen ja siten rauhoitettu kalastukselta ympäri vuoden.

Harjus on helppo tunnistaa purjemaisesta selkäevästä, jollaista ei ole muilla kotoisilla lohikaloilla. Yleisväritykseltään hopeisella ja tummaselkäisellä harjuksella on lisäksi lohikaloille tyypillinen rasvaevä, joka sijaitsee selkäevän ja pyrstön välillä.

Pyyntimittojen vastainen tai rauhoitusaikana saaliiksi saatu harjus tulee kalastuslain mukaan aina laskea takaisin veteen. Harjuksen pyyntimitta on leveyspiirin 67 pohjoispuolella 30 ja eteläpuolella 35 senttiä. Kalan käsittelyyn on syytä kiinnittää erityistä huomiota sitä vapautettaessa. Vapautettava kala tulee pyrkiä irrottamaan pyydyksestä nopeasti ja kalan puristamista on vältettävä. Kalaan tulisi aina koskea märin käsin, jotta suojaavaa limakerrosta ei vaurioiteta. Seikkaperäiset ohjeet kalan vapauttamiseen löytyvät Koolla on väliä -hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/kalan-vapauttaminen/

TTS Työtehoseura mukana kehittämässä uutta suuntaa elinkeinokalataloudelle

elinkeinokalatalous

Työtehoseura toteuttaa yhdessä Suomen Ammattikalastajaliitto ry SAKL:n ja Suomen Kalankasvattajaliiton kanssa elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman (2016-2018), joka kohdistuu kaupalliseen kalastukseen ja kalanviljelyyn. Tavoitteena on edistää elinkeinokalataloudessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvulähtöistä ajattelua. Kehittämisohjelmaa rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tutkimus- ja kehittämisohjelmasta. Mukana on seitsemän kalanviljelijää ja viisi ammattikalastajaa.

Kehittämisohjelmassa on tähän mennessä toteutettu käytännönläheinen valmennusohjelma (13 valmennuspäivää), jonka tavoitteena on ollut innostaa ja sitouttaa valmennettavia kasvulähtöiseen ajatteluun, oman yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen sekä yritystoiminnan ammattimaiseen johtamiseen. Valmennuspäivien sisällöt ovat liittyneet mm. johtamis- ja esimiestaitoihin, hinnoitteluun ja kannattavuuteen, tuotannon arvonnousuun, yrittäjä- ja yrittäjyysriskeihin, verosuunnitteluun ja yritysjärjestelyihin, myyntiin, markkinointiin sekä sähköiseen kaupankäyntiin. Valmennettavat suorittavat valmennusohjelman aikana joko yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai yrittäjän ammattitutkinnon.

Kehittämisohjelman puitteissa mukana oleviin yrityksiin on tehty kaksi sparrauskäyntiä yrityksen taloudelliseen tilaan liittyen. Ensimmäisellä kerralla talousmentori on yhdessä valmennettavan kanssa tehnyt yrityksen nykytila-arvion olemassa olevaa taloudellista tietoa ja raportointia hyödyntäen. Lisäksi valmennettavalle on annettu yrityksen omista intresseistä lähtöisin olevan oman talouden kehittämistehtävä. Jälkimmäisellä käynnillä valmennettava ja mentori ovat yhdessä arvioineet sen toteuttamiskelpoisuutta ja onnistumista.

Työtehoseuran työntutkijat ovat tutkineet kalastajien ja kalankasvattajien työajankäyttöä, työn kuormittavuutta ja työturvallisuutta yrityskohtaisesti. Valmennettaville on luovutettu raportti oman yrityksen keskeisistä kehittämiskohteista ja niitä on jälkimmäisellä käyntikerralla käyty läpi yhdessä valmennettavan ja yrityksen henkilöstön kanssa. Kalastajien ja kalanviljelijöiden työpaikoilla tehdyn työntutkimuksen perusteella Työtehoseura rakentaa työkalupakin, joka sisältää työkuormituksen ja -turvallisuuden kehittämisen välineitä ammattilaisten käyttöön.

Saatujen tulosten perusteella TTS Työtehoseura on päättänyt kehittää välineen työajan mobiiliseurantaan. Yrityksille luodaan helppokäyttöinen väline kerätä tietoa työajan käytöstä tuottavuuden kehittämiseksi. Mobiilityönajanseuranta tarjoaa kehittämisohjelmaan osallistuvien kalastajien ja kalankasvattajien käyttöön sovelluksen, joka on ladattavissa älypuhelimeen. Sovellus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden seurata työajan käyttöään helposti ”nappia painamalla” – valitsemalla sovelluksen seurantavalikosta sen työn, jota kulloinkin tekee. Mobiiliseuranta auttaa selvittämään, mihin työaika kuluu ja kuinka paljon työajasta kuluu esimerkiksi keskeytyksiin ja häiriöihin. Mitä paremmin työ pystytään kohdistamaan tuotetta tai palvelua jalostavaan työhön, sen parempi on työn tuottavuus.

Suuret siiat kruunasivat Supertärppi-pilkkileirin

villejasiikajt

Ville Hämäläinen sai komean siian lauantain lähikalastuskilpailussa Kuva: Janne Tarkiainen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Lasten ja nuorten pilkkileirillä saatiin saaliiksi satamäärin ahvenia. Lisäksi joukkoon eksyi muitakin kalalajeja, kuten särkiä, kiiskiä, lahnoja ja komeita siikoja. Pilkkileirin tunnelmasta nautti neljäkymmentä nuorta sekä toistakymmentä aikuista leiriläistä.

Pilkkileiri järjestettiin viime viikonloppuna Karjalohjalla Pellin leirikeskuksessa kalaisan Lohjanjärven rannalla. Suomen Vapaa-ajankalastajien leirille kokoontui osallistujia pääosin Etelä-Suomesta, mutta kauimmaiset leiriläiset olivat tulleet Savon maakunnista. Savon poikien kalaranne olikin hyvin viritetty, sillä Ville Hämäläinen voitti lauantaina kisatun valtakunnallisen lähikalastuskilpailun nuorten sarjan, jossa paremmuuden ratkaisi neljän eri kalalajin pisimpien yksilöiden yhteispituus. Jokainen kalastaja sai kalastaa omalla lähijärvellään ja osallistua kilpailuun lähettämällä kuvan saaliistaan mittalaudan päällä. Kilpailun järjestämisestä vastasi FLF (Finnish Lake Fishers ry). Villen voittotulos ylsi lähes metriin (99,5 cm) ja ero kisan kakkoseen oli selkeä.

Kala oli koko leirin ajan hyvällä syönnillä, ja pieniä ahvenia sai jokainen. Siiat toimivat komeina bonuskaloina ja yli puoleen kiloon vaakaa venyttäneitä siikoja tuli muutamia. Siikoja, kuten ahveniakin, otettiin kotiin viemiseksi ja alkuviikosta monessa kodissa syödäänkin terveellistä itsepyydettyä kalaruokaa.
Kalastuksen ohella leirillä askarreltiin kalastusvälineitä, saunottiin ja vietettiin kivaa aikaa kavereiden kesken. Supertärppi-leirin kanssa samaan aikaan järjestettiin Kaakkois-Suomessa vapaa-ajankalastajien leiri, jonne osanotto oli myös hyvä. Kalastus kiinnostaa nuoria!

Lisää kalastustapahtumia sekä nuorten kalakerhoja löytyy lasten- ja nuorten omilta nettisivuilta osoitteesta www.fisuun.fi.

Teisti nousi vihdoin ennätyskalojen listalle

teisti-on-uusin-kalalaji-suomen-ennatyskalojen-listalla.-kuva-kvvy-pekka-westerling.

Teisti on uusin kalalaji Suomen ennätyskalojen listalla. Kuva: KVVY, Pekka Westerling.

Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana viisi uutta ennätystä. Ilahduttavaa oli teistin saaminen listalle kokonaan uutena lajina. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Uusia ennätyskaloja ovat sinisampi 7,55 kg, seipi 0,193 kg, sulkava 1,130 kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava mustatäplätokko 0,242 kg sekä pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista kokonaan uutena lajina teisti 18,6 cm.

Teistiä oli odotettu pitkään

Teisti on puuttunut ennätyskalojen listalta koko listan olemassa olon. Nyt listalle saatu yksilö löytyi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen suorittaman vesistötarkkailun yhteydessä. Teisti ui 12 mm coastal rannikkoverkkoon Porin Tahkoluodon edustalla. Kalan pyytäneen Pekka Westerlingin mukaan kyse oli heillekin ainutlaatuisesta tapauksesta. He päättivät ilmoittaa kalasta, kun huomasivat ettei teistiä ollut lainkaan ennätyskalojen listalla.

Kaikki ennätyslautakunnalle ilmoitetut tiedot talletetaan ennätyskalarekisteriin, joka on netissä osoitteessa http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatyskala. Ennätyskalojen ilmoituslomakkeita ja ohjeita löytyy lisäksi osoitteesta: http://www.ahven.net/ennatyskalat

Näätämöjoen lohisaalis jäi vähäiseksi kalastuskaudella 2017

Naatamojoen-lohisaalis-1

Näätämöjoen lohi­saalis (kg) pyynti­tavoittain Suomen ja Norjan puolella vuosina 1972–2017. Mustalla katkoviivalla on kuvattu vuosien 1972–2016 keski­saalis. Lähde: Luke (Suomi), www.ssb.no ja Neiden fiskefelleskap (Norja).

Näätämöjoesta saatiin kalastuskaudella 2017 vain 3840 kilon lohisaalis. Saalis lähes puolittui edellisvuoteen verrattuna (7,2 t) ja oli selvästi pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta reilut 1,2 tonnia ja Norjan puolelta vajaat 2,6 tonnia.

Näätämöjoen Suomen puolen lohisaalis laski 54 prosenttia vuodesta 2016 ja oli selvästi pitkän aikavälin keskisaalista (2,0 t) pienempi. Suomen puolen lohisaaliin pääosan (930 kg) pyydystivät paikkakuntalaiset kalastajat lohiverkoilla. Kalastusmatkailijoiden lohisaalis Suomen puolen vesialueilla oli arviolta 330 kiloa.

Suomen puolella noin 25 paikkakuntalaista ruokakuntaa kalasti lohta verkkopyydyksillä. Verkkokalastajien määrä on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla viimeiset kymmenen vuotta. Kalastusmatkailijoita vieraili Suomen puolella 400 henkilöä, ja he lunastivat vajaat 1700 kalastusvuorokautta.

Norjan puolella (Neidenelva) kalastusmatkailijat ja paikkakuntalaiset vapakalastajat pyydystivät lohta vajaat 2,6 tonnia. Kalastusmatkailijoista merkittävin osa oli edellisvuosien tapaan suomalaisia. Paikkakuntalaisten kalastajien perinteisesti harjoittama käpäläpyynti eli heittonuottakalastus Kolttakönkään putouksen alla ei kesällä 2017 onnistunut lainkaan poikkeuksellisen runsaiden virtaamien takia. Saaliiksi otettujen lohien ohella Norjan puolella vapautettiin noin 130 lohta, yhteispainoltaan yli 600 kiloa.

Näätämöjoen Suomen puolen saalistilastot perustuvat Luonnonvarakeskuksen kalastuskauden jälkeen tekemiin postitiedusteluihin sekä puhelinhaastatteluihin. Paikkakuntalaisten kalastajien lohisaalisarvioinnissa hyödynnettiin lisäksi kalastuksen valvonnan kautta saatua tietoa verkkopyydysten käytöstä. Suomen puolella saalistiedusteluihin vastasi noin 66 prosenttia paikkakuntalaisista ja 59 prosenttia kalastusmatkailijoista. Norjassa sekä paikkakuntalaisilla että kalastusmatkailijoilla on velvollisuus ilmoittaa saaliinsa saalisseurantajärjestelmään.

Pilkkisaaliin käsittely SM-kisoissa alkaa kalan tappamisesta

ahventainnutus

Kuva: Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Kuusamossa 7. huhtikuuta kilpaillaan pilkkimisen SM-tittelistä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) päivittämän SM-pilkkisäännön mukaan kisassa saadut kalat edellytetään tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Aiemmin kalan tappamisesta oli säännöissä suositus. Sääntöjen valvonnasta kisoissa on kuitenkin syntynyt epäselvyyttä.

Pilkkisaaliis on tapettava välittömästi tulevissa SM-pilkkikisoissa ja sitä tullaan myös valvomaan SVK:n ohjeiden mukaisesti. Kalojen välitön tappaminen tullaan saattamaan voimaan muissakin soveltuvissa SM-kilpailuissa ja ellei soveltuvaa mallia löydy, harkitaan ko. kilpailuista luopumista.
SVK toimii strategiansa mukaisesti vastuullisesti ja ottaa huomioon erityisesti kalastukseen liittyvät eettiset kysymykset.

Laadukasta kalaa ruokapöytään

Pilkkiminen on Suomessa edelleen hyvin suosittu harrastus: 1,5 miljoonasta vapaa-ajankalastajasta  yli 0,5 miljoonaa harrasti pilkkimistä vuonna 2017.  Pilkkisaaliin oikea käsittely takaa laadukasta kalaa ruokapöytään. Käsittely alkaa kalan noustessa avannosta. Saaliiksi otettava kala tapetetaan välittömästi napakalla iskulla aivojen kohdalle, jotka sijaitsevat hieman silmien tasalta taaksepäin. Kala voidaan tappaa myös esimerkiksi vääntämällä siltä nopeasti niskat nurin. Tapettu kala on verestettävä viivyttelemättä. Se tapahtuu pistämällä veitsellä sivulta kalan kurkkuun niin, että valtimo katkeaa. Kurkkua ei tarvitse katkaista. Pisto riittää ja sydän pumppaa veret lihaksistosta ulos. Kalojen verestystä ei kuitenkaan edellytetä tehtäväksi SM-kilpailuissa.

Pilkkikaloja ei pidä laskea jäälle, koska lumi tukkii pistokohdan, eikä veri pääse valumaan ulos. Kalat voi laittaa valumaan saalislaatikkoon tai –pussiin, kunhan muistaa välillä huuhdella valuneen veren ja limat pilkkiavannossa pois. Kevätjäillä ilman lämmettyä kalat kannattaa laskea verestymään jäälle syntyneisiin vesilammikoihin, koska vesi tehostaa veren ulostuloa. Saaliin tappaminen ja verestys pilkkijäillä riittävät. Perkaamisen voi huoletta talvella jättää kotikeittiöön.

Värikoukulla pilkkivä ei syöttiä kaipaa

varikoukkupilkki2

Kuva: Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Pikkupakkanen riittää saamaan pilkkijöiden suut messingille ja moni aloittaa viimeistään silloin tulevan pilkkikauden valmistelut. Hankitaan ehkä pari uutta pilkkiä, teroitetaan kaira jne. Normaalia pilkintää, esimerkiksi tapsipilkintää, harrastava kiertää ostoskierroksen päätteeksi vielä kaupan syöttikaapin kautta. Osa porukasta kävelee kuitenkin yhtä tyytyväisenä tämän ohi. Miksi? Nämä pilkkijät harrastavat todennäköisesti tasapaino- tai värikoukkupilkintää.

Värikoukkupilkinnän ”luvattu maa” lienee läntinen naapurimme ja sieltä pyyntimuoto rantautui 1970-luvulla Suomeenkin. Kalastusmuoto on erityisen suosittu kilpapilkkijöiden keskuudessa ja se onkin kehitetty lähinnä ahventen päämenoksi. Kilpailuetu löytyy menetelmän nopeudesta, koska aikaa ei kulu syöttien laittamiseen.
Värikoukkupilkintä on pystypilkinnän alalaji. Syötin sijaan pilkin alla käytetään erivärisillä liimoilla ja mahdollisesti karvoilla koristeltuja kolmihaarakoukkuja, joita kalat luulevat syömäkelpoisiksi. Värikoukkupilkkijä yrittää koukkurasioistaan löytää niin kutsutun ”päivän värin”, jolla saalista alkaisi kertyä. Koukkurasioita saattaa olla matkassa useita ja jokaisessa on kymmeniä erikokoisia ja -värisiä luomuksia. Kokenut värikoukkaaja osaa hahmotella oikeat värit muun muassa veden värin ja valon määrän – toisin sanoin jään paksuuden – mukaan. Joskus kalojen mielihalut saattavat kuitenkin yllättää ja koukkurasian jämäkoukusta tuleekin päivän pelastaja.

Värikoukkuintoilija yrittää paikantaa mahdollisimman isoja kalaparvia, jotta ahventen kuuluisa kateus heräisi parhaalla mahdollisella tavalla. Parvien etsinnässä saattaa kertyä runsaasti sekä kilometrejä että reikiä, puhutaan siis todella aktiivisesta harrastuksesta. Matalat vedet ovat värikoukkaajalle tärkeä osa menestystä, syvemmässä vedessä pyyntimuodon tehokkuus laskee.
Kalan löydyttyä, pilkkiä tarjoillaan sen verran aktiivisella otteella, ettei sen ympärille kokoontuneille raitapaidoille jää ylimääräistä aikaa pohtia pilkin alla heiluvan makupalan eli värikoukun syömäkelpoisuutta.

Nykyään löytyy värikoukkupilkintään erikoistuneita kalastusseurojakin. Esimerkkinä mainittakoon helsinkiläinen seura Värikaapparit ry, jonka kotisivuilta löytyy runsain määrin lisätietoja värikoukkupyynnistä; http://www.saunalahti.fi/kaappari/. He ottavat mielellään uusia jäseniä toimintaansa mukaan.

Pilkkiminen on jokamiehenoikeus eli siihen ei tarvita kalastuslupia, paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä erityiskalastuskohteilla.

Rannikkokalastajille niukka saalis viime vuonna

Tilastot_kaupallinen_kalastus_merella_2018suomi_v2

Tilastot_kaupallinen kalastus merellä

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 154 miljoonaa kiloa vuonna 2017. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista, joiden saalis pysyi suurena. Rannikolla pyyntiä vaikeuttivat sääolot ja hylkeet, ja saaliit jäivät poikkeuksellisen pieneksi.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 134 miljoonaa kiloa ja kilohailia 16 miljoonaa kiloa. Näiden lajien kokonaissaalis pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi eteläisellä Itämerellä ja Suomenlahdella sekä pieneni Selkämerellä. Viidennes silakka- ja kilohailisaaliista purettiin Suomen ulkopuolelle.

Silakka- ja kilohailisaalis edelleen suuri

Sekä ulkomaille että kotimaahan puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna. Eteläiseltä Itämereltä kalastetun turskan saalis jäi jälleen pieneksi, alle 190 000 kiloon.

– Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 98 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti Lukesta.

Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla maa- ja kalastusaluekohtaisilla saaliskiintiöillä. Silakkakanta on viime vuosina ollut vahva ja sen myötä saaliskiintiöt suuria. Suuresta saaliista huolimatta osa silakkakiintiöstä jäi hyödyntämättä, mutta kilohailikiintiö kalastettiin täyteen. Myös turska- ja lohisaaliit jäivät pienemmiksi kuin kiintiöt.

kaupallisen-kalastuksen-saalis-merialueella-vuosina-1980-2017-vuoden-2017-tiedot-ennakkoarvioita.

Kaupallisen kalastuksen saalis merialueella vuosina 1980–2017, vuoden 2017 tiedot ennakkoarvioita.

Rannikkokalastajille niukasti saalista

Valtaosa ammattikalastajista kalasti rannikkoalueella verkoilla tai rysillä. Monien rannikolta kalastettavien lajien saalis pieneni merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Lohta, taimenta, kuhaa, siikaa ja ahventa saatiin saaliiksi vähemmän kuin koskaan aikaisemmin vuodesta 1980 alkaneella tilastointijaksolla. Myös monien niin sanottujen vähempiarvoisten lajien, kuten lahnan, särjen ja säyneen, saaliit pienenivät. Poikkeuksena oli kuore, jonka saalis kasvoi.

– Heikkoja saaliita selittää kalastuksen väheneminen. Ainakin huonot säät ja hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot haittasivat kalastusta, Söderkultalahti jatkaa.

Tiedot perustuvat Luken laatimaan ennakkoarvioon merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa. Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Isoimmissa aluksissa on satelliittiseurantalaitteisto, jonka avulla seurataan aluksen liikkeitä.