Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Komission ehdotuksessa vuoden 2018 Itämeren kalastusmahdollisuuksiksi kasvatetaan silakan ja lohen saaliskiintiöitä

fishing-net

Komissio ehdottaa erityisesti, että lisätään Itämeren keskiosien silakan, kilohailin ja pääaltaan lohikantojen saaliita ja säilytetään läntisen Itämeren turskan merkittävän kannan saaliit ennallaan. Muiden kantojen osalta komissio esittää saaliiden pienentämistä. Tämän vuoden ehdotukseen sisältyy myös Itämeren ankeriaan kalastuskielto. Kieltoja ei perinteisesti tehdä sallittuja saaliita koskevien vuotuisten ehdotusten yhteydessä, mutta nyt se on hälyttävän tieteellisen näytön ja historiallisen pienen kannan vuoksi välttämätöntä.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi seuraavaa: ”Ehdotamme tasapainoista pakettia, jolla varmistetaan Itämeren kestävä kalastus. Hyvä uutinen on, että tärkeitä Itämeren silakan ja lohen kiintiöitä voidaan kasvattaa. Näistä onnistumisista on nyt otettava opiksi ja on ryhdyttävä kiireellisesti toimiin niiden kantojen osalta, joiden tila on edelleen huolestuttava. Sellainen on esimerkiksi ankeriaskanta.”

Silakan, turskan, kilohailin ja lohen ehdotetut suurimmat sallitut saaliit (TAC) perustuvat Kansainvälisen merentutkimusneuvoston antamaan tieteelliseen lausuntoon. Ne ovat myös jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin viime vuonna hyväksymän Itämeren monivuotisen hoitosuunnitelman mukaiset.

Asianosaiset ovat viime vuosien toimillaan jo onnistuneet elvyttämään tärkeitä Itämeren kantoja. Esimerkiksi pelagisten lajien kantojen kokonaisbiomassa kasvoi 50 prosenttia vuosina 2012–2016. Jatkotoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen, jotta varmistetaan kaikkien kantojen hyödyntäminen kestävällä tasolla.

Euroopan unionin kalastusasiain ministerit tarkastelevat seuraavaksi komission ehdotusta. Se on tarkoitus hyväksyä kalastusneuvoston kokouksessa 9.–10. lokakuuta.

Silakka

Suurin vuodelle 2018 ehdotettu korotus (25 prosenttia) koskee Itämeren keskiosien silakkakantaa. Tämän kannan vastuullinen hoito on jo viime vuosina tuottanut tulosta, mikä on hyödyttänyt kalastusalaa, joka on voinut tuoda silakkaa kuluttajien saataville säännöllisesti. Läntisen Itämeren silakasta annettu tieteellinen lausunto puolestaan paljastaa, että kalakannassa on tapahtunut merkittävä muutos huonompaan. Tästä syystä komissio ehdottaa vastaavasti 54 prosentin vähennystä vuoden 2018 saaliisiin. Pohjanlahden silakan osalta komissio ehdottaa 50 prosentin vähennystä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin viime vuonna hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Turska

Läntisen Itämeren turska on merkittävä monille pienimuotoisen kalastuksen harjoittajille, ja sen kanta on ollut viime vuosina hyvin pieni. Vuodelle 2017 sallittuja saaliita pienennettiin 56 prosenttia vuodesta 2016, ja muina toimenpiteinä asetettiin esimerkiksi rauhoitusaikoja ja virkistyskalastuksen rajoituksia. Kanta on kuitenkin edelleen biologisesti turvallisen tason alapuolella. Komissio katsookin, että voimassaolevia toimenpiteitä on syytä jatkaa, jotta varmistettaisiin nuorten turskien lisääntymismahdollisuudet ja sitä kautta kannan elpyminen. Itäisen turskan osalta tieteellinen lausunto kehottaa vähentämään saaliita merkittävästi, koska kantaa koskevat tiedot ovat rajalliset ja tutkijat ovat havainneet kannan kasvun olevan hidasta. Komissio noudattaa tästä syystä varovaisuuden periaatetta ja ehdottaa saaliiden vähentämistä 28 prosentilla.

Lohi

Tieteellisen lausunnon mukaan pääaltaan lohen kanta on vakaa ja saaliita voidaan lisätä 11 prosenttia. Tilanne kuvastaa kalastusalan vastuullisuutta kannan hoidossa. Jäsenvaltioiden jokiin palaavien kutukypsien kalojen määrä on noussut uuteen ennätykseen, ja Tornionjoen lohikanta on nyt maailman suurin.

Ankerias

Ankeriaan kanta on ollut 1990-luvun lopulta alkaen historiallisen heikolla tasolla. Se mainitaan tällä hetkellä uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) liitteessä II. EU hyväksyi vuonna 2007 toimenpiteitä, joiden oli määrä mahdollistaa kannan elpyminen. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston toukokuussa 2017 antaman lausunnon mukaan nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja kannan tila on edelleen kriittinen. Komissio ehdottaa tästä syystä, että kaikki meriankeriaan kalastus kielletään EU:n vesialueilla Itämerellä vuonna 2018. Tämä kielto koskisi sekä kaupallista että virkistyskalastusta. Kiellon perusteella myös kaikki tahattomasti pyydetyt ankeriaat olisi päästettävä vapaaksi heti. Komissio aikoo lisäksi arvioida Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annettua asetusta.

Taulukko: Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2017–2018 (luvut tonneina lukuun ottamatta lohta, jota koskeva luku ilmaistaan kalojen lukumääränä)

Kanta ja
ICES-kalastusalue; osa-alue
2017 2018
Komission ehdotus (tonnia) ja suluissa muutos (%) vuoden 2016 TACiin verrattuna Neuvostossa hyväksytty määrä (tonnia) ja suluissa muutos (%) vuoden 2016 TACiin verrattuna Komission ehdotus
(tonnia) ja suluissa muutos (%) vuoden 2017 TACiin verrattuna
Läntinen turska 22-24 1 588 (-88 %) 5 597 (-56 %) 5 597 (0 %)
Itäinen turska 25-32 24 927 (-39 %) 30 857 (-25 %) 22 275 (-28 %)
Läntinen silakka 22-24 28 401 (+8 %) 28 401 (+8 %) 12 987 (-54 %)
Pohjanlahden silakka 30-31 140 998 (+17 %) 140 998 (+17 %) 70 617 (-50 %)
Riianlahden silakka 28.1 27 429 (-21 %) 31 074 (-11 %) 28 999 (-7 %)
Keskisen Itämeren silakka 25-27, 28.2, 29, 32 191 129 (+8 %) 191 129 (+8 %) 238 229 (+25 %)
Kilohaili 22-32 282 349 (+40 %) 260 993 (+29 %) 262 310 (+1 %)
Punakampela 22-32 7 862 (+95 %) 7 862 (+95 %) 6 272 (-20 %)
Pääaltaan lohi 22-31 105 696 (+10 %) 95 928 (0 %) 106 096 (+11 %)
Suomenlahden lohi 32 9 403 (-28 %) 10 485 (-20 %) 10 003 (-5 %)
Ankerias 22–32     Kielletään sekä kaupallinen että virkistyskalastus

Tausta

Ehdotus tehdään osana Euroopan unionin pyrkimystä mukauttaa kalastustaso pitkän aikavälin kestävyystavoitteisiin eli kestävään enimmäistuottoon vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet kyseiset tavoitteet yhteisessä kalastuspolitiikassaan. Komission ehdotus myötäilee myös vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksia koskevassa komission tiedonannossaesitettyjä linjanvetoja.