Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Perustuslakivaliokunta: Saamelaisten kalastusoikeudet Tenojoella turvattava

1280px-Tenojoki_Utsjoki_2009-09-28

Tenojoki ruskan aikaan. Vasen ranta on Utsjokea, Suomessa ja oikea ranta Norjaa Kuvaaja: MattiPaavola

Perustuslakilakivaliokunta on antanut lausuntonsa (PeVL 5/2017) hallituksen esityksestä kalastuksesta Tenojoen vesistössä. Valiokunta esittää, että sääntely voidaan hyväksyä äänten enemmistöllä täysistunnossa ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön. Käsiteltävä kokonaisuus sisältää useita rajoituksia kalastusoikeuteen Tenojoella.

Ehdotus perustuu kalakannan ja sen monimuotoisuuden suojelemiseen ja säilyttämiseen. Perustuslakivaliokunta pitää esitystä perustuslain ympäristövastuusäännöksen kannalta tärkeänä. Valiokunta on arvioinut ehdotusta myös suhteessa perustuslaissa turvattuun yhdenvertaisuuteen, omaisuudensuojaan ja saamelaisten asemaan alkuperäiskansana sekä suhteessa perustuslakivaliokunnan linjauksiin kansainvälisiä sopimuksia koskevan sopimuksentekovallan delegointiin.

Valiokunta katsoo, että kalastusrajoitukset konkretisoituvat nimenomaan saamelaisten ryhmässä ja siten sääntely aiheuttaa kiistatta heikennyksiä saamelaisten kulttuurimuotoon liittyvän perinteisen kalastuksen harjoittamiseen. Toisaalta saamelaisten perinteisiä kalastusmuotoja ei kielletä kokonaan ja lohensuojeluun liittyvät näkökohdat ovat perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan merkityksellisiä saamelaisten kalastuskulttuurin ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan kalastaminen kuuluu hyvin olennaisesti ja erottamattomasti perinteiseen saamelaiseen elämänmuotoon. Kalastusta koskeva asuinpaikkaperusteinen rajaus estää muualla kuin Tenojokilaaksossa asuvia saamelaisia harjoittamasta kulttuuriaan Tenojoella tavalla, jota ei voida pitää ongelmattomana. Valiokunta katsoo, että oikeus kalastaa Tenojoella olisi pitänyt turvata ehdotettua laajemmin saamelaisille asuinpaikasta riippumatta. Tämän vuoksi maa-ja metsätalousvaliokunnan on selvitettävä, miten saamelaisten kalastusoikeuksia voidaan turvata hallituksen ehdotusta paremmin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Tenojoen kalastussopimusta koskevien neuvotteluiden yhteydessä asiasta ei ole neuvoteltu asianmukaisesti saamelaisten kannalta. Myös saamelaisten oikeuksien vaikutusarviointi on toteutettu osin puutteellisesti. Valiokunta huomauttaa, että saamelaisten oikeuksiin merkittävästi vaikuttavien lakiehdotuksien valmistelussa tulee korostuneesti huolehtia menettelyiden asianmukaisuudesta.

Lausuntoon on liitetty yksi eriävä mielipide.

Perustuslakivaliokunnan lausunto eduskunnan verkkopalvelussa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_5+2017.aspx