Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Metsähallitus poistaa kalojen vaellusesteitä Iijoen vesistöalueelta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iijoen vesistöalueella on käynnistynyt kolmivuotinen hanke, jossa selvitetään joissa ja puroissa olevia kalojen vaellusesteitä. Alueella arvioidaan olevan satoja tierumpujen ja siltarakenteiden kaloille aiheuttamia vaellusesteitä. Metsähallituksen hallinnoimassa Esteet pois! – hankkeessa tehdään selvitys noin 350 tienalituksesta Taivalkosken ja Pudasjärven alueella. Hankkeen aikana kunnostetaan kymmeniä vaellusesteitä kaloille kulkukelpoiseksi ja tienpitäjien kanssa haetaan ratkaisuja loppujen vaellusesteiden poistamiseksi.

Tähän saakka yksittäinen ongelmarumpu on ympäristöllisesti koettu varsin vähäpätöiseksi harmiksi. Kun otetaan huomioon, että Suomessa on arviolta noin 90 000 vesistörumpua, joista jopa kolmasosan arvioidaan olevan täydellinen ja joka toisen ainakin ajoittaisen vaellusesteen, asia saa laajan ympäristöongelman mittasuhteet. Esimerkiksi Keski-Suomessa tehdyssä tutkimuksessa vuosina 2013–2014 tutkituista 830 rummusta lähes 40 % muodosti pysyvän vaellusesteen. Estevaikutuksen aiheuttivat useimmiten rummun alapään pudotus, liian suuri virtausnopeus, rakenteen pohjan sileys, veden mataluus sekä rakenteen suulla olevat kivi-, jäte- ja karikepadot.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilannetta on pahentanut ohjeistuksen puute ympäristöystävällisestä rumpurakentamisesta ja – rakenteista. Vesienhoitolain tavoitteena on vesimuodostumien hyvä ekologinen tila. Se edellyttää virtavesien vapaata uomajatkumoa ja hyvälaatuista elinympäristöä. Tilaa ei voi pitää kuitenkaan yleisesti hyvänä, jos ylitysrakenteet katkaisevat esimerkiksi kalojen vaelluksen. Valtaosa ylitysrakenteisiin liittyvistä ympäristöongelmista on vältettävissä pelkästään oikealla rakennevalinnalla, oikealla tielinjauksella ja rakenteen oikealla asentamisella. Tämä edellyttää ohjeistuksen ja -koulutuksen tehostamista, ympäristöasiantuntemuksen lisäämistä ja uusien ylitysrakennemallien kehittämistä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin rumpurakentamisen valtakunnallisen ohjeistuksen laatiminen.

Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö ja Metsähallituksen luontopalvelut.

Kuvat: Metsähallitus