Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Category Archives: Lohi

Suuria lohia noussut runsaasti kudulle Tornion- ja Simojokeen

Lohia on vaeltanut kudulle Tornion- ja Simojokeen paljon jo kesän alussa. Vaellus oli ennätyksellisen runsasta kesäkuun alkupuolella, mutta kuun lopulla päivittäiset kalamäärät ovat olleet selvästi pienempiä kuin viime vuonna. Kokonaisuutena lohia on noussut toistaiseksi vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Runsasta varhaista kutuvaellusta selittää se, että tänä vuonna kutuvaelluksella on paljon vanhoja, suureksi kasvaneita lohia. […]

Lohia ylisiirretään Oulujoella ja Iijoella

Aikuisten lohien ylisiirrot aloitettiin Iijoella kesäkuun alussa. Tänä vuonna on siirretty jo noin 80 lohta Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Oulujoella siirretään lohia Utos- ja Kutujokiin myöhemmin kesällä. Lohien ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. Kutukypsät lohet siirretään voimalaitosten yläpuolisiin jokiin lisääntymistä varten. Ylisiirrettyjen lohien kalastus on kielletty. Tarkoitus on, että ylisiirretyt lohet kutevat joissa […]

Lohennousu käynnistyy Tornion- ja Simojoella – seuraa lohimääriä netissä

Viime kesänä Tornionjoella havaitut päivittäiset nousulohimäärät, yhteensä noin 100 000 lohta. Luonnonvarakeskus (Luke) laskee kaikuluotaimilla kudulle nousevien lohia kahdessa Itämeren luonnonlohijoessa. Viime vuonna kudulle nousi ennätysmäärä lohia. Tämän vuoden nousumääriä voi seurata verkossa elokuun loppuun saakka, jolloin kutuvaellus päättyy. Luke seuraa lohennousun runsautta ja ajoittumista kaikuluotaimilla, jotka sijaitsevat Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella Simon […]

Tenojoelta 99 tonnia lohta – saalis kasvoi neljänneksen edellisvuodesta

Kalastuskaudella 2014 Tenojoelta nousi lohta saaliiksi 99 150 kiloa. Kokonaissaalis kasvoi selvästi (24 prosenttia) edellisvuodesta, mutta oli noin 20 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (125 tonnia). Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta yli 54 tonnia ja Norjan puolelta reilut 44 tonnia. Tenojoen Suomen puolen lohisaalis kasvoi 26 prosenttia vuodesta 2013 ja vastasi määrältään pitkän aikavälin keskisaalista […]

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Tenon kalastusmatkailijoille 26 tonnia lohta – Saalis kasvoi selvästi

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2014 oli 26 065 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis kasvoi viime vuodesta vajaat 30 prosenttia ja oli hieman suurempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan muodostivat alle 3 kiloa painavat pikkulohet. Näiden osuus kaikista saaliskaloista oli yli 70 prosenttia. Keskikokoisia, […]

Maa- ja metsätalousministeriö: Lohikiintiö pienenee edelleen Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti tänään Luxemburgissa vuoden 2015 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Suomi on ratkaisun jälkeen Itämeren suurin kalastusvaltio kiintiöiden perusteella laskettuna. Suomen esitysten mukaisesti Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö pienenee 10 prosenttia. Samalla päätettiin pyytää tieteellistä neuvoa siitä, kuinka heikot lohikannat saataisiin elpymään. Ratkaisut varmistavat, että lohikannat voivat vahvistua edelleen. Suomenlahden lohikiintiö on ensi vuonna sama kuin […]

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Saimaan lohikalat -hanke päättyi – kestävä kalastus alkamassa

Ala-Koitajoen täyskalastuskielto oli yksi Saimaan lohikalat -hankkeen saavutuksista. Saimaan lohikalat -hanke oli vajaat kolme vuotta kestänyt EU-rahoitteinen tiedotus- ja neuvotteluhanke, jonka kohderyhmiä olivat kalastusalueet, osakaskunnat, kalastusseurat, kalatalousneuvonta ja -järjestöt sekä kalastajat. Hankkeessa korostettiin yksittäisen kalastajan merkitystä uhanalaisten kalakantojen elvyttämisessä ja kannustettiin kalastajia noudattamaan kalastusrajoituksia. Saimaan lohikalat -hanke laati kalastusalueille ja osakaskunnille 60 kalastuksenjärjestämissuunnitelmaa, joiden avulla […]

Lohta nousee Tornion- ja Simojokeen ennätystahtia

Lohen kutuvaellus on käynnistynyt Tornion- ja Simojoessa hyvin voimakkaana ja 5-10 päivää tavanomaista aikaisemmin. Parhaina päivinä kaikuluotaimilla on laskettu Tornionjoella lähes 10 000 ja Simojoella yli sata ylävirtaan vaeltavaa lohta. Tornionjokeen uinut lohimäärä ylittää jo nyt toissavuonna havaitun aiemman ennätysmäärän (noin 60000 lohta), vaikka lohen nousukausi on edellisiin kausiin verrattuna vasta puolivälissä. – Parhaana vuorokautena […]

Biologisen tiedon käyttöä tehostetaan kalakantojen arvioinnissa – uutta tutkimustietoa Itämereltä silakasta, lohesta ja meritaimenesta

Helsingin yliopiston koordinoimassa ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty uusia kalakantojen arviointimenetelmiä ja arvioitu kalastuksen vaikutuksia. Menetelmän avulla jo olemassa olevaa biologista tietoa hyödynnetään laajemmin ja tehokkaammin kuin perinteisessä kalakanta-arvioinnissa. ECOKNOWS-hankkeessa kehitetyn arviointimenetelmän mukaan Selkämeren silakkakannan biomassa pienentyi viime vuosisadan loppupuolella, toisin kuin aiemmin ajateltiin. Tulokset myös osoittavat yhteyden silakan poikasmäärien ja lohenpoikasten eloonjäännin välillä. Mereen vaeltavat lohenpoikaset […]

Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän esiselvitys Tornionjoella ja Tenojoella

Lapin ELY-keskus on tehnyt esiselvityksen saaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksen säätelyjärjestelmän soveltuvuudesta Tornionjoen ja Tenojoen lohenkalastukseen. Nykyisin Tornionjoen ja Tenojoen kalastuksen säätelyssä pääasiallinen menetelmä on kalastusajan rajoittaminen. Lohikannan verotus kalastusaikaa säätelemällä riippuu kuitenkin monista hallitsemattomista tekijöistä, kuten kalastajamääristä, pyyntiolosuhteista ja kalojen syöntihalukkuudesta. Kiintiösäätelyssä arvioidaan etukäteen lohikannan tilan perusteella, kuinka suuren kalastuksen kanta kestää. Kalastaja saa ottaa […]