Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton yksimielinen kanta asiaan on, että Fintoto Oy:n tulisi jatkossakin säilyä itsenäisenä yhtiönä. Tehokkaalla ja uudistetulla toiminta-strategialla yhtiön hevostaloudelle ohjaamia tuottoja voitaisiin korottaa selvästi nykyisestä. Yhdistämiskeskustelussa mainittu Fintoton prosenttiosuus ei vastaa tasoa, joka hevosalalle kuuluisi.

Päätöksen taustalla on huolellinen selvitystyö raporttien, asiantuntijahaastattelujen sekä tulos- ja taseanalyysien muodossa. Liiton kevätkokous ja hallitus kokoontuivat Lahdessa lauantaina 18.4.2015, missä aiheesta myös keskusteltiin laajalti.

Fintoto Oy on yhtiönä tehokas, eikä sen yhdistämisestä muihin peliyhtiöihin tule tehdyn analyysin perusteella merkittäviä synergiaetuja. Yhtiö on juuri käynyt läpi YT-neuvottelut sekä tehostanut kulurakennettaan. Tehokkaalla ja uudistetulla toiminta-strategialla yhtiön hevostaloudelle, ja sitä kautta myös maaseudulle, ohjaamia tuottoja voitaisiin SHKL ry:n näkemyksen mukaan korottaa selvästi nykyisestä.

Yhtiön pelien markkinaosuutta voidaan tulevaisuudessa kehittää merkittävästi yleistä pelimarkkinaa nopeammin. Aiemmin tehty T65/76-pelien haltuunotto Veikkaukselta ja siihen liittyneet pakolliset investoinnit ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhtiön markkina-osuuteen. Mainittu prosenttiosuus (4 %) ei täten vastaa tasoa, joka alalle kuuluisi.

Yhden yhtiön malli voisi tehdyn MMM:n selvityksen mukaisilla toimenpiteillä onnistua, jos kaikki selvityksessä mainitut reunaehdot toteutuisivat, mutta SHKL ry on huolissaan siitä, kuinka sitovia tehtävät päätökset rahavirroista olisivat yli vaalikausien.

Post filed under Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto.