Hevosalan esitykset seuraavan hallituksen ohjelmaan:

Suomen 75 000 hevosella on merkittävä rooli suomalaisten työllistäjänä, maaseudun elinkeinona, hyvinvoinnin edistäjänä sekä nuorisotyössä. Hevosala työllistää yli 15 000 suomalaista.

Hevosalan viestin tulevalle hallituskaudelle on laatinut Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkosto, jossa ovat edustettuina hevosalan valtakunnalliset järjestöt ja yhteisöt Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto, MTK, MTT Hevostalous, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, ProAgria, Hevostietokeskus, Hippolis – hevosalan osaamiskeskus, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja Maa- ja metsätalousministeriö. Työskentelyä koordinoi hevosalan yhteistyöorganisaatio Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.

Tärkeimmät painopisteet tulevalle hallituskaudelle ovat alan yleisten toimintaedellytysten ja erityisesti kasvatustoiminnan edellytysten turvaaminen, hevospelien arpajaisveron palauttaminen aiemmalle tasolle, koulutuspaikkojen säilyttäminen sekä hevosenlannan kustannustehokkaiden kierrätysmahdollisuuksien ja energiakäytön edistäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa tulee edistää lähivirkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. Tiivistettäessä yhdyskuntarakennetta tulee samanaikaisesti varata riittävästi tilaa olemassa olevalle ja uudelle hevostoiminnalle. Ratsastus on yksi suurimmista naisten ja tyttöjen liikunta- ja kuntoilumuodoista. Tasa-arvon kannalta on tärkeää, että naisilla ja miehillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja liikuntaa. Vaatimukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta tulee ottaa huomioon kaikessa urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa.

Suomalainen hevostalous saa merkittävän osan tuotoistaan rahapeleistä, ja alan saamien rahapelituottojen kehitys vaikuttaa suoraan alalla tehtäviin uusinvestointeihin sekä alan kykyyn työllistää. Vuonna 2012 toteutettu arpajaisveron 25 % korotuksen vaikutus on ollut valtion alalta saaman kokonaisverokertymän osalta negatiivinen. Alentamalla arpajaisvero aikaisemmalle tasolleen varmistetaan, että hevosala voi jatkossakin luoda uusia työpaikkoja ja edistää maaseudun elinvoimaisuutta.

EU:n komission syksyllä 2013 tekemät ratkaisut osoittavat, että suomalainen rahapelitoiminnan rakenne kestää EU:n kriittisen tarkastelun eikä varsinaisiin rakenteellisiin ratkaisuihin ole juridista tarvetta. Rahapeliyhtiöiden toimintaa on kehitettävä niiden linjausten pohjalta, jotka talouspoliittinen ministerivaliokunta helmikuussa 2014 antamassaan linjauksessa esitti. Jotta hevospelien kilpailukyky säilytetään, on Fintoto Oy:n osalta erityisen tärkeää, että sen tuotekehitykseen liittyvät mahdollisuudet ovat vastaavat kuin muilla kotimaisilla rahapeliyhteisöillä.

Hevosalan kasvusta huolimatta hevoskasvatuksen kannattavuus on heikko. Alan kannalta vahva kasvatustoiminta on ensiarvoisen tärkeää ja sen vetovoimasta on pidettävä huolta. Alkuperäisrotumme suomenhevosen säilymisestä elinvoimaisena on huolehdittava. Maatalouden tukijärjestelmien muuttuessa on hevoskasvatukselle edelleen voitava suunnata kansallista tukea. Hevosalaa on kohdeltava tasavertaisesti muiden tuotantosuuntien ja toimialojen kanssa maatalous- ja maaseutupolitiikassa. Elinkeinon toimintaedellytyksiä on varmistettava turvaamalla maatalous- ja yritystuet myös hevosalalle.

Hevosalan koulutuksen rahoituksen riittävä taso tulee säilyttää korkeatasoisen koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi. Hevosalan koulutuspaikkojen määrä tulee säilyttää, ja koulutuksen tasosta ja toiminnan kustannustehokkuudesta tulee huolehtia. Erikoistuvien eläinlääkäreiden määrä vähenee lähitulevaisuudessa. Hevosalalle erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutukseen on varattava riittävät toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset.

Hevosenlannan kustannustehokkaita kierrätysmahdollisuuksia on edistettävä. On pidettävä huoli, että lainsäädännöllä ja ohjeistuksella ei heikennetä vaan edistetään hevosenlannan lannoitekäyttöön liittyvää järkevää toimintaa. On myös edelleen vaikutettava siihen, että hevosenlannan polttaminen energiaksi tilatasolla ja hevoskeskittymissä saadaan taloudellisesti mahdolliseksi. Kaikkea energiatuotannon tekniikoiden hyödyntämistä on kehitettävä ja edistettävä Suomen biotalousstrategian mukaisesti.

Mahdollisuuksien hevonen –yhteistyöverkosto:
Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK, MTT Hevostalous, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, ProAgria, Hevostietokeskus, Hippolis – hevosalan osaamiskeskus, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja Maa- ja metsätalousministeriö. Työskentelyä koordinoi hevosalan yhteistyöorganisaatio Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.

Post filed under Suomen Hippos ry.