Victoria Media -Ulkomaat

ulkomaanuutiset@victoriamedia.fi

Parlamentti pyrkii kohti tasa-arvoisempaa Eurooppaa

1541048_5c9d_2

Miten EU pyrkii edistämään tasa-arvon toteutumista?

Euroopan unionin on alusta asti pyrkinyt sukupuolikysymyksen valtavirtaistamiseen tasa-arvon saavuttamiseksi ja sosiaalisemman Euroopan kehittämiseksi.

Neuvosto voi […] yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Artikla 19, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

EU:ssa säädetään lakeja, annetaan suosituksia, jaetaan parhaita käytäntöjä ja tuetaan rahallisesti jäsenmaiden toimia. EU:n tasa-arvopolitiikka perustuu EU-tuomioistuimen päätöksiin. Euroopan parlamentti hyväksyy säännöllisesti tasa-arvoa koskevia oma-aloitemietintöjä, joissa vaaditaan lisää toimia sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Euroopan parlamentti on edistänyt aktiivisesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, ja sillä on pysyvä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Parlamentti juhlistaa naistenpäivää joka vuosi ja järjestää tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo työpaikoilla

Vuonna 2019 EU:ssa hyväksyttiin uudet säännöt perhe- ja hoivavapaista sekä joustavammista työoloista, joilla pyritään kannustamaan isiä perhevapaille ja edistämään naisten työllistymistä.

EU-lainsäädäntö sukupuolten tasa-arvosta työpaikoilla:
  • Työsuhteita koskevat säännöt (esim. yhtäläinen palkkaus, sosiaaliturva, työehdot, kiusaaminen…)
  • Itsensä työllistämistä koskevat säännöt
  • Oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin

Parlamentti vaatii toimia sukupuolten välisen palkkakuilun kuromiseksi umpeen. Vuonna 2017 naisten ja miesten välinen palkkaero oli keskimäärin 16 % EU:ssa ja eläkkeissä eroa oli 35,7 % samana vuonna. Lisäksi parlamentti on vaatinut toimia naisten köyhyyttä vastaan, sillä naiset ovat miehiä suuremmassa vaarassa elää köyhyydessä.

Naiset ovat aliedustettuja digialalla EU:ssa niin opinnoissa kuin työmarkkinoillakin. Vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti vaati jäsenmaita ryhtymään toimiin naisten kannustamiseksi tieto- ja viestintätekniikka-alalle sekä koulutuksen lisäämiseksi niin ICT-alalle kuin yleisesti matemaattiselle, tiede- ja teknologia-aloille.

Jokainen jäsenvaltio huolehtii sen periaatteen noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkkaa

Artikla 157, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

Parlamentti on toistuvasti vaatinut EU-tason strategiaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Se myös haluaa saattaa loppuun EU:n liittymisen Istanbulin sopimukseen ja kaikkien jäsenmaiden ratifioivan sopimuksen.

Parlamentti haluaa kiinnittää huomiota väkivallan eri muotojen torjumiseen: muun muassa seksuaalisen häirinnänihmiskaupanpakkoprostituutionsilpomisennettiahdistelun ja netissä tapahtuvan väkivallan.

Vuonna 2014 Euroopan parlamentti myönsi mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kongolaiselle gynekologille, Denis Mudwegelle, joka on omistanut elämänsä jengiraiskauksien ja raa’an seksuaalisen väkivallan tuhansien uhrien auttamiselle Kongon tasavallassa sekä taistellut naisten oikeuksien ja arvon sekä rauhan puolesta maassaan.

Maahanmuutosta kauppapolitiikkaan

Parlamentti on toistuvasti vaatinut komissiolta johdonmukaisuutta sukupuolten välisen tasa-arvon ja eri politiikanalojen välillä kaupasta ja kehityksestä maanviljelyyn, työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikkaan.

Vuonna 2016 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti antoi EU:n laajuisia suosituksia naisten kohtelusta osana laajempaa maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa.

Lisäksi mepit vaativat vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa sukupuolinäkökulman huomioonottamista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kaikkien EU:n kauppasopimusten tulee sisältää sitovia ja valvottavissa olevia ehtoja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mihin sisältyy myös sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Parlamentti hyväksyi aihetta koskevan päätöslauselman vuonna 2018.

Naiset politiikassa

Euroopan parlamentti on toistuvasta vaatinut vahvempaa sukupuolten tasa-arvoa politiikassa ja edistänyt naisten osallisuutta päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Tammikuussa 2019 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti vaati eurooppalaisia poliittisia puolueita varmistamaan, että sekä naisia että miehiä asetetaan ehdolle parlamentin huippuvirkoihin yhdeksännellä istuntokaudella. Uudessa Euroopan parlamentissa, joka aloitti virallisesti toimintansa heinäkuussa 2019, naisten osuus on suurempi kuin koskaan ennen, eli 41 % kaikista mepeistä. Edellisellä kaudella osuus oli 36,5 %.

Lue lisää EU:n toimista sosiaalipolitiikan alalla: