European_Parliament_Strasbourg_CREDITEuropean-Parliament

European_Parliament_Strasbourg_CREDITEuropean-Parliament

Kuva: Euroopan Parlamentti

Mepit hyväksyivät keskiviikkona kantansa EU:n pitkän aikavälin budjettiin. Tähän kuuluu määrärahojen erittely eri EU-ohjelmien osalta.

Parlamentti korostaa olevansa ”yhtenäinen ja valmis” tuleviin neuvotteluihin monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 neuvoston kanssa. Mepit pitävät valitettavana, että neuvosto ei ole ”edennyt merkittävästi” yhteisen kannan muodostamisessa.

Mepit katsovat, että komission laatima ehdotus monivuotisesta rahoituskehyksestä tarjoaa lähtökohdan asian käsittelylle, mutta ”ei anna unionille mahdollisuutta täyttää poliittisia sitoumuksiaan ja vastata edessä oleviin tärkeisiin haasteisiin”. Meppien painopisteet monivuotiselle rahoituskehykselle ovat mm. seuraavat:

Euroopan horisontti -tutkimusohjelman budjetiksi 120 mrd. euroa (komission ehdotus 83,5 mrd. euroa)
Lisärahoitusta Euroopan strategisten investointien suunnitelmalle (ns. Junckerin suunnitelma)
Lisärahoitusta liikenteen infrastruktuurihankkeisiin sekä pienille ja keskisuurille yrityksille
Maatalous- ja koheesiopolitiikan rahoitusta ei tulisi leikata
Rahoitusta nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi kaksi kertaa enemmän, Erasmus+ -ohjelmalle rahoitusta kolme kertaa enemmän
EU:n ilmastotavoitteisiin liittyvien menojen osuudeksi 25 % kokonaisbudjetin menoista niin pian kuin mahdollista, osuudeksi 30 % vuoteen 2027 mennessä

Uusi ja yksinkertaisempi tulojärjestelmä

Mepit korostavat, että EU:n nykyinen tulojärjestelmä (nk. omien varojen järjestelmä) ”on erittäin monimutkainen, epäoikeudenmukainen, läpinäkymätön ja täysin käsittämätön EU:n kansalaisten kannalta.”

Uudella ja yksinkertaisemmalla järjestelmällä voitaisiin vähentää huomattavasti bruttokansantuloperusteisten rahoitusosuuksien osuutta jäsenmaista ja taata riittävä rahoitus seuraavalle monivuotiselle rahoituskehykselle. Parlamentti kehottaa myös poistamaan kaikki hyvitys- ja korjausmekanismit.

Mepit vaativat uusien omien varojen käyttöönottoa. Nämä uudet omat varat voisivat perustua uuteen yleiseen yhtiöverojärjestelmään (ml. suurien digitaalialan yhtiöiden verotus), päästökauppajärjestelmästä saataviin tuloihin sekä muoviveroon.

Mepit korostavat, että tuloja ja menoja pitää käsitellä yhtenä pakettina. Neuvottelut tulevat jatkumaan kaikista monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevista kohdista niin kauan, kunnes lopullisen sopimukseen on päästy.

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 hyväksyttiin äänin 429 puolesta, 207 vastaan ja 40 tyhjää. Mietinnön esittelijöinä toimivat Jan Olbrycht (EPP, Puola), Isabelle Thomas (S&D, Ranska), Gérard Deprez (ALDE, Belgia) ja Janusz Lewandowski (EPP, Puola).

Seuraavaksi

Parlamentti on ollut valmis neuvotteluihin jo maaliskuusta 2018, jolloin se hyväksyi monivuotista rahoituskehystä koskevan päätöslauselman. Monivuotinen rahoituskehys vaatii parlamentin hyväksyntää.

Mepit odottavat, että ”hyvä sopimus saadaan aikaan ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja, jotta voidaan välttää vakavat viivästykset uusien ohjelmien käynnistämisessä monivuotisen rahoituskehyksen myöhäisen hyväksymisen vuoksi, kuten aiemmin tapahtui.”

Taustatietoa

Noin 94 % EU:n budjetista menee kansalaisille, alueille, kaupungeille, maanviljelijöille ja yrityksille. Budjetista 6 % kuluu EU:n hallinnollisiin menoihin.