IMG_0057k

Kuvaaja: Hanne Salonen / Eduskunta 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mielestä Euroopan unionin on tärkeää tukea Ukrainan, Moldovan ja Georgian ihmisoikeus-, demokratia- ja talouskehitystä. Valiokunta kiirehtii mietinnössään (UaVM 23/2014 – HE 355/2014) assosiaatiosopimuksen ratifiointia muissa EU:n jäsenmaissa.

Assosiaatiosopimusten ratifiointi EU:n jäsenmaissa on osa poliittista prosessia, jolla haetaan kansallisten parlamenttien tukea Georgian, Moldovan ja Ukrainan suvereenisuudelle sekä yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Ulkoasiainvaliokunta on huolissaan siitä, että vain kahdeksan EU-maata on ratifioinut sopimuksen.  Saadun selvityksen mukaan noin kaksikymmentä jäsenvaltiota saanee ratifioinnin päätökseen ennen Riikassa toukokuussa 2015 pidettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta.

Valiokunta katsoo, että esitys antaa puutteellisen kuvan maiden poliittisesta tilanteesta. Ukrainan, Moldovan ja Georgian kehitykseen ja sopimusprosessiin vaikuttaa oleellisesti Venäjän toiminta ja Ukrainan kriisi. Valiokunta huomauttaa, että Ukrainassa, Georgiassa ja Moldovassa on alueita, jotka ovat tosiasiallisesti Venäjän tai sen tukemien joukkojen tai johdon hallussa, ja Venäjä pyrkii horjuttamaan maiden poliittista tilannetta.

Assosiaatiosopimukset ovat osa EU:n naapuruuspolitiikkaa, johon valiokuntaa peräänkuuluttaa selkeämpää tavoitteenasettelua. Naapuruuspolitiikan peruslähtökohdat – vakaus, vauraus ja yhteiset arvot – ovat edelleen ajankohtaisia ja ne voivat lisätä koko alueen kasvupotentiaalia. Euroopan geopoliittinen ilmapiiri ja Venäjän pyrkimys vaikutusvaltansa kasvattamiseen alueella tekevät vakauden edistämisen kuitenkin entistäkin vaikeammaksi. EU:n tulee jatkossakin korostaa jokaisen maan itsenäistä oikeutta valita yhteistyökumppaninsa, eikä Venäjän pyrkimystä vaikutusvaltansa kasvattamiseen demokratian, ihmisoikeuksien ja alueellisen koskemattomuuden kustannuksella tule hyväksyä.

Sopimusten tavoitteena on vaiheittain integroida maat Euroopan unionin sisämarkkinoihin luomalla Euroopan unionin ja assosiaatiomaiden välille laaja ja kattava vapaakauppa-alue. Sopimukset tukevat maiden vakautta ja demokratiaa sekä luovat puitteet taloussuhteiden syventymiselle ja kehittymiselle.

Sopimustekstit Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa ovat pääosin samanlaiset. Sopimukset ovat laajimpia EU:n assosiaatiosopimuksia sellaisten kolmansien maiden kanssa, joille ei tarjota EU-jäsenyyttä. Valiokunta pitää perusteltuna, että jäsenyyden ja kumppanuuden eroa selkeytetään.

Valiokunta painottaa, että kumppanuus edellyttää Ukrainalta, Moldovalta ja Georgialta vahvaa uudistustahtoa, korruption vastaista toimintaa ja talouskasvun edistämistä.

Valiokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/uavm+23/2014